...

EMLAK VERGİSİ

Anasayfa / EMLAK VERGİSİ

EMLAK VERGİSİ


Emlak Vergisi Vergicilik tarihinde rastlanan ilk vergilerden biridir. Dünyada diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri Emlak üzerinden 
Vergi alınmaktadır. 
Cumhuriyet döneminde Emlak Vergisi 1972 yılına kadar tahrir ( yazım ) sistemine göre alınmış, bu tarihte yapılan kanun değişikliği ile beyan sistemine geçilmiştir. 

Emlak vergisi tipik reel karakterde bir mükellefiyettir. Bu karakteri ile de mahalli bir vergi olarak gelişmiştir. Emlak vergisi deyimi bina, arsa ve arazi vergilerini mevzuatına için alan bir üst kavram olarak kullanılmaktadır. Ülkemize bina ve arazi vergileri ilk defa tazminattan sonra bu deyim ile girmiştir. Emlak vergisinde mükelleflerin kişisel durumları nazar alınmaksızın vergi doğrudan doğruya Emlak’a bağlıdır.

Mükellef: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 8.maddesinde mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek ve tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere mükellef, herhangi bir vergi kanununa göre adına borç çıkarılan gerçek ve tüzel kişilerdir. 

Vergi Sorumlusu: Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine ( Belediye ye ) karşı muhatap olan kişi ya da kişilere denir. 

Mülkiyet Hakkı: Mülkiyet hakkı, Türk Medeni Kanununun 618.maddesinde düzenlenmiştir. Mülkiyet hakkı bir kimseye sahip olduğu eşyayı kullanma, ondan faydalanma ve onun üzerinde her türlü tasarruf da bulunma hak ve yetkisi verir.

Rayiç Değeri : Bina, arsa ve arazinin alım satım değeridir.Mükellefler alım satımlarında gayrimenkulün rayiç bedelinden düşük bir değer beyan edemezler. 

Emlak Vergisi Oranları : Bakanlar Kurulunca belirlenen halihazırdaki vergi oranları gayrimenkulün rayiç bedeli üzerinden işyeri ( bina ) için %o 2, mesken ( bina ) için %o 1, arsa için %o 3, arazi için %o 1’dir. Ancak Bnüyük şehir belediyelerine bağlı ilçe belediyelerinde   

işyeri ( bina ) için %o 4, mesken ( bina ) için %o 2, arsa için %o 6, arazi için %o 2’dir

Vergi Ziyaı ve Usulsüzlük Cezası : Emlak Vergi beyannamesini yasal sürüsi içerisinde vermeyenlere veya usulüne uygun olarak vermeyenlere 213 sayılı V.U.K’nun 341 ve 351.maddelerine istinaden ceza uygulanır. 

Herhangi bir şekilde yanlış bir vergilendirmeye tabi olan mükellefler, yanlış vergilendirmenin düzeltilmesi için Belediyeye müracaat ederek yanlışlığın düzeltilmesini talep edebilirler.

 
EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ NE ZAMAN BAŞLAR : 
Medeni Kanunun 633.maddesine göre, gerçek ve tüzel kişilerin bir taşınmaz malın mülkiyetini kazanabilmeleri için tapu siciline kayıt şarttır.Buna göre bir taşınmazların, Emlak Vergisi mükellefiyeti de tapu siciline kayıt ile başlamaktadır.Çünkü mülkiyet ancak tapu tescili ile kazanılmaktadır.
 

BEYANNAME VERME SÜRESİ : 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 23.maddesi gereğince emlak vergisi beyannamesi satın alımın gerçekleştiği senenin sonuna kadar verilmelidir. Emlak vergisi için her sene beyanname verme yükümlülüğü bulunmaz. Ancak vergi değerini değiştiren durumlarda (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve tevhidi, vs.) bu olayın vuku bulduğu bütçe yılına kadar; bu durum yılın son 3 ay içinde gerçekleşmişse 3 ay içinde ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekmektedir.

EMLAK VERGİSİNİN KAPSAMI NEDİR : 
Emlak Vergisi arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Ve beyana dayalı bir vergidir. 
Bu tür taşınmazı olan bir yurttaş, Emlak Vergisi vermekte yükümlüdür. Emlak vergisi verecek kişilerin, ilgili Belediyelerin Emlak Servislerine müracaat etmeleri ve burada Emlak beyannamesi formu ( Arsa, Bina, Arazi için ayrı ayrı ) doldurmaları gerekmektedir. Müracaat esnasında mükellefler taşınmazlara ait tapu belgesi bulundurmak zorundadırlar.
 
EMLAK VERGİSİ ZAMANINDA ÖDENMEZSE CEZASI OLUR MU : 
Emlak Vergisini zamanında ödemeyen mükellef, geciken taksitleri için 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda ( aylık ) gecikme zammı ödemek zorundadır.
 
EMLAK VERGİSİNİ İNDİRİMLİ ÖDEME VEYA MUAF OLMA KOŞULLARI : 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun ilgili maddelerine istinaden, mükelleflere indirim veya muafiyet uygulanabilmektedir. Örneğin söz konusu kanunun 8.maddesine istinaden, Türkiye sınırları içerisinde 200 m2’yi geçmeyen ve tek meskeni olan emeklilere aktif vergi mükellefi olmamaları şartı ile indirimli vergi oranı uygulanmaktadır. Bu oran her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.
 

EMLAK VERGİSİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR : 
Mükellef gayrimenkullerinde meydana gelebilecek değişiklikleri değişiklik beyannamesi doldurarak, ilgili Belediyeye vermek zorundadırlar. Örneğin arsası olan bir mükellefin bu arsanın üzerine bina yaptıktan sonra bina beyannamesi vermesi gerekmektedir. 

Daha fazla bilgi için Belediye Emlak Şefliğine müracaat edilebilir. 

Vergilerinizi Soma Belediyesine ait 237167 nolu posta çeki ile Vakıfbank Soma Şubesi IBAN:TR 140001500158007289929348 nolu hesaba açıklama bölümüne belediye sicil numarası belirtilerek yatırılabilir.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU