...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
ZEYTİN YAĞI SATIŞ İHALESİ
İhale Türü
Hizmet Alımı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2021-07-26
İhale Saati
15:00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

                             

1-) Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda bilgileri belirtilen yaklaşık 5.000 Kg Zeytin Yağı 2886 Sayılı Yasanın 45'inci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satılacaktır.

2-) İhale 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü, aşağıda belirtilen saatte Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no: 8 adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-) İhaleye katılacaklardan (ihale şartnamesinin 3'ncü maddesinde belirtilen) istenecek belgeler:

   a-Nüfus Kağıdı Fotokopisi

   b-Kanuni ikametgah belgesi, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)

   c-Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya makbuzu.

   d-Her sayfası imzalı İhale Şartnamesi.

   e-Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve varsa vekaletname (Noter Onaylı)

   f-İhaleye gireceklerin ihale şartnamesinin 3.maddesinde istenilen diğer belgeleri en geç ihale günü saat 12.00'e kadar Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5-) İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden temin edilebilinir.

             Satışı yapılacak mal aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Niteliği

 

Yaklaşık Miktarı

 

Yaklaşık dizem oranı

Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

%3 Geçici Teminatı

Satış Saati

 

Tepe Zeytin Yağı

 

5.000 kg

 

1,00

 

115.000,00 TL

 

3.450,00 TL

 

15,00

 

 

 

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU