...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
TAŞINIRLAR SATIŞI
İhale Türü
Taşınmaz Satışı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2021-12-23
İhale Saati
14:00

İHALE İLANI

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz envanterinde kayıtlı aşağıda belirtilen taşınırlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince satılacaktır. İhale 23.12.2021 Perşembe günü 14:00’de 5’er dakika arayla Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini 23.12.2021 Perşembe günü saat 12:30’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden alınabilir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Taliplilerden İstenecek Belgeler:

1) Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

2) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.

3) Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya makbuzu vermek.

4) Nüfus cüzdanının fotokopisini vermek.

5) İhale şartname örneğinin bir suretini imzalı olarak teslim etmek.

6) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Borcu Yoktur Belgesi almak.

7) İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.

8) Tüzel kişilerde ise, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri;

9) İstekli adına vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

10) Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

SIRA NO

CİNSİ

PLAKASI

MARKASI

ARAÇ RENGİ

MODELİ

DURUMU

MUAMMEN BEDEL KDV HARİÇ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Mastaş Kazıyıcı Yükleyici Kepçe

45.11 Soma Bel 1402

MASTAŞ

SARI

2010

 

216.000,00 TL

6.480,00

14:00

2

Saç Damperli Kamyon

45 V 0261

FATİH BMC 162.22

HASAT SARISI

1997

Çekme Belgeli

33.600,00 TL

1.008,00

14:05

3

Saç Damperli Kamyon

45 V 2191

FATİHBMC 110.08

BEYAZ MAVİ

1998

Çekme Belgeli

39.600,00 TL

1.188,00

14:10

4

Saç Damperli Kamyon

45 VY 811

FATİHBMC 110.08 FHX

BEYAZ

2001

Çekme Belgeli

43.600,00 TL

1.308,00

14:15

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU