...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
satış ihalesi
İhale Türü
Taşınmaz Satışı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2021-09-13
İhale Saati
14.00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

                             

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda mevkii, nitelikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Yasanın 45'inci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satılacaktır.

2-) İhaleler 13.09.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no: 8 adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-) İhaleye katılacaklardan (ihale şartnamesinin 3'ncü maddesinde belirtilen) istenecek belgeler:

   a-Nüfus Kağıdı ön yüzü fotokopisi

   b-Kanuni ikametgah belgesi, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)

   c-Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya makbuzu.

   d-Her sayfası imzalı İhale Şartnamesi.

   e-Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve varsa vekaletname (Noter Onaylı)

  f-İhaleye gireceklerin ihale şartnamesinin 3.maddesinde istenilen diğer belgeleri  en geç ihale günü saat  12.00'e  kadar Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5-) İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilinir.

             Satışı yapılacak taşınmazlar aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Mahalle

 

Niteliği

Ada

Parsel

Yüzölçümü m²

 

Muhammen Bedel

 

Geçici Teminatı

 

İhale Tarihi

Satış Saati

Pirahmet

 

Tarla

102

7

13.293,86

 

150.100,00 TL

 

4.500,00 TL

 

13.09.2021

 

14.00

Pirahmet

 

Tarla

102

8

30.008,02

 

324.610,00 TL

 

9.740,00 TL

 

13.09.2021

 

14.10

Büyük Güney

Zeytinli Tarla

169

4

6.524,21

 

138.000,00 TL

 

4.140,00 TL

 

13.09.2021

 

14.20

 

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU