...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
Kullanılmayan ambalaj atıklarının kaynağında toplama işi
İhale Türü
Hizmet Alımı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2022-02-24
İhale Saati
14:00

İHALE İLANI

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Soma Belediyesi mücavir alan sınırları dahilinde, aşağıda bilgileri belirtilen kullanılmayan ambalaj atıklarının 10 (on) ay süre ile kaynağından ayrı toplama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır. İhale 24.02.2022 Perşembe günü 14:00’de Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini 24.02.2022 Perşembe günü saat 12:30’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden alınabilir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Taliplilerden İstenecek Belgeler:

 1. Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı Sureti.
 2. İkametgah Belgesi.
 3. Tebligat için yazılı adres beyanı.
 4. Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname.
 5. Tüzel kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 6. Vergi mükellefi olduğuna dair belgenin aslını veya fotokopisi
 7. İhale geçici teminatını yatırıldığına dair makbuz ( Dekont)
 8. İhale şartnamesini 100,00-TL karşılığında aldıklarına dair banka makbuzu
 9. Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge
 10. Her sayfası imzalı ihale şartnamesi
 11. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
 12. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
 13. Ticaret Sicil Gazetesi
 14. Toplama Ayırma Tesisinin (TAT) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)/ Çevre Lisansı fotokopisi,
 15. İlçemiz sınırları içinde Toplama Ayırma Tesisinin (TAT) veya geçici depolama alanın bulduğu gösterir belge. (Kira Kontratı, tapu kaydı vb.)
 16. İdaremize herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak BORCU YOKTUR belgesi
 17. Tesisin, ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması konusunda faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunan Kapasite Raporu

 Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.

 1. İlgililere ilanen duyurulur.

 

 

SIRA NO

Niteliği

Muhammen Bedel

%3 Geçici Teminatı

Şartname Bedeli

İHALE SAATİ

1

Kullanılmayan ambalaj atıklarının kaynağında toplama işi

73.500,00 TL.

2.205,00 TL.

100,00 TL.

14:00

 

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU