...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
Kat karşılığı ihalesi
İhale Türü
Yapım İşi
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2023-09-04
İhale Saati
14.00

MANİSA İLİ SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İHALESİ

          İşin Yeri            Ada       Parsel No      Muhammen Bedel(KDV Hariç)    Geçici Teminat(TL)    İhale Tarih Ve Saati

        Manisa/Soma       1463            6                      18.227.040,00 TL           546.811,00 TL              04.09.2023 14:00     

        Yukarıda yeri, ada ve parsel numarası ile muhammen bedeli belirtilen taşınmaz üzerine Belediye Meclisi kararı esas alınarak İmar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerine yapılacak olan “ İşyeri “ şartnamesi esasları dahilinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a Maddesi gereği “ kapalı teklif usulü” ile kat karşılığı inşaat yaptırılması işi ihaleye konulmuştur. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Soma Belediye Encümen toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

İli : Manisa, İlçesi : Soma ,  Mahallesi :İstasyon,  Sokak :Gülnar, Taşınmaz Alanı : 2.803,85 m² ,  İnşaat Alanı : 2870,40 m²

İhale konusu işte, inşa edilecek taşınmazın A Blok 3 ve 4 nolu işyerleri, B Blok 1 ve 2 nolu işyerleri, C Blok 3 ve 4 nolu işyerleri, D Blok 1 ve 2 nolu işyerleri idareye kalacak şekilde ve ek olarak belediye encümeninin 10/08/2023 tarih ve 2023/370 sayılı kararı ile  belirlenen 250.000,00 TL+ KDV  üzerine artırım uygulamak suretiyle teklif verilecektir.

Yeterlilik İçin İstenen Belgeler

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır isteklilerin;

a)Kanunu ikametgah belgesi(2023 yılı)(şirketlerde bu belge aranmayacak olup tüzel kişiler için adres bildirgesi)

b)Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi vermesi

c)2023 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya esnaf ve sanatkarlar odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d) Noter tasdikli imza sirküleri(2023yılı)

e)İstekliler adına vekaleten iştirak edilmesi halinde  istekli adına teklifte bulunacak şahısların noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri(2023yılı)

f)İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğinde uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

g)İhale tarihinden 7(yedi)gün öncesi itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu ve sosyal güvenlik borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacakları belgelerin aslının veya noter onaylı örneklerinin ibraz edilmesi.

h)2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.

i) İsteklilerin Faaliyet konusu inşaat taahhüt işi olan ve Maliye Bakanlığı’nın bina müteahhitliği(inşaat) faaliyet kodunda kayıtlı ve faaliyet gösterdiğine dair Faaliyet süreleri ile ilgili vergi dairelerinden alınacak belge aslı veya noter tasdikli sureti. İsteklinin ortak girişim olması halinde tüm ortaklarca idareye ibraz edilmesi. Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri.

k)Kat karşılığı veya inşaat taahhüt işleri ile iştigal ettiğini veya mesleki ve teknik yeterliliğini belgeleyen gerçek ve tüzel kişilere veya resmi kurumlara yapılmış noterlikçe düzenlenmiş 2870,40m² işin %50’si oranında tek sözleşmeye dayalı konut veya benzeri inşaat yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatı ve ilgili sgk belgeleri ekli kat karşılığı veya her türlü inşaat yapım sözleşmesini aslı veya sureti. İsteklinin ortak girişim olması halinde tüm ortaklarca idareye ibraz edilmesi ve G Grubu Müteahhitlik Belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

l)İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtilen Soma Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilecek yer görme belgesi

m)İhale Dosyası Satın alındığına dair belge aslı.

n) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

o)Teknik personel taahhütnamesi.(1 adet İnşaat Mühendisi veya mimar)(En az 5 yıl deneyimli)

ö) İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,g,h,i,k,l,n bentlerinde belirtilen belgeleri vermesi zorunludur.

p)Soma Belediye Başkanlığı adına alınmış 546.811,00 TL (beşyüzkırkaltıbinsekizyüzonbir Türk Lirası) tutarında geçici teminata dair tahsilat alındı makbuzu/banka dekontu veya banka teminat mektubu.

r)Posta yoluyla İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı okunaklı bir şekilde yazılacaktır.

s)İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

ş)İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

t)İsteklilerin ilanda, teknik şartnamede ve idari şartnamede istenen belgeleri 04.09.2023 Pazartesi Günü saat 12:30 Kadar Soma Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne Encümen Başkanlığına sunulmak üzere imza karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

u)İhaleye istekli firmalar işe ait şartname sözleşme ve eklerini Soma Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 08:30-17:30 saatleri arasında ücretsiz görebilecekleri gibi şartname ve sözleşme ve eklerini 2.000,00 TL karşılığında satın alacaklardır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.İhale şartnamesi ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin ispatı için her sayfası imzalanacaktır.

ü)İstekli firmalar idari şartname ve teknik şartnameyi okuduğunu, projeleri incelediğini, ihale şartnamelerinde belirtilen hükümleri, projelerde belirtilen hususları yerine getireceğine dair taahhütnameyi ibraz etmelidir.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU