...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
Araç Satış İhalesi
İhale Türü
Taşınmaz Satışı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2023-12-11
İhale Saati
12:30

İHALE İLANI

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediyemiz envanterinde kayıtlı aşağıda belirtilen taşınırlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesi gereğince satılacaktır. İhale 11.12.2023 Pazartesi günü 14.30’da 5’er dakika arayla Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini 11.12.2023 Pazartesi günü saat 12.30’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Destek Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Taliplilerden İstenecek Belgeler:

1) Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

2) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.

3) Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya makbuzu vermek.

4) Nüfus cüzdanının fotokopisini vermek.

5) İhale şartname örneğinin bir suretini imzalı olarak teslim etmek.

6) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Borcu Yoktur Belgesi almak.

7) İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.

8) Tüzel kişilerde ise, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri;

9) İstekli adına vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

10) Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

 

SIRA NO

CİNSİ

PLAKASI

MARKASI

ARAÇ RENGİ

MODELİ

DURUMU

MUAMMEN BEDEL KDV HARİÇ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

928 G CAT Yükleyici İş Makinesi

45.11 Soma Bel 13-009

Catarpillar

Sarı

1998

 

990.000,00 TL

29.700,00 TL

14.30

2

Saç Damperli Kamyon

45 VS 390

FATİH BMC 105.08 FH

Beyaz

1993

 

175.000,00 TL

5.250,00 TL

14.35

3

Saç Damperli Kamyon

45 VZ 426

FATİH BMC 110.08 FHX

Mavi Beyaz

1995

 

186.000,00 TL

5.580,00 TL

14.40

4

TRAKTÖR

45 YA 3467

FİAT 480

Turuncu

1977

 

168.333,00 TL

5.049,99 TL

14.45

5

TRAKTÖR

45 YA 3468

STEYR 768

Kırmızı Beyaz

1981

Çekme Belgeli

180.000,00 TL

5.400,00 TL

14.50

6

TRAKTÖR

45 YA 3469

FİAT 480

Turuncu

1981

Çekme Belgeli

200.833,00 TL

6.024,99 TL

14.55

7

TRAKTÖR

45 YA 3470

FİAT 480

Turuncu

1981

 

202.500,00 TL

6.075,00 TL

15.00

8

TRAKTÖR

45 VY 184

FİAT 54 C

Kiremit

1994

 

280.000,00 TL

8.400,00 TL

15.05

9

TRAKTÖR

45 VD 483

STEYR 8053

Kırmızı

1990

 

245.833,00 TL

7.374,99 TL

15.10

 

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU