Anasayfa Haberler(TOKİ) Turgutalp kasabasına 106 konut yapacak

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

(TOKİ) Turgutalp kasabasına 106 konut yapacak

106 konutun yapılacağı Turgutalp’te TOKİ  Konutları için müracaat Belediye ye yapılacak. 120 ay ve 180 ay vadeli konutlar için ilk kayıt tarihi 14 Şubat’ta başladı.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) nin hazırladığı proje Turgutalp kasabasında hayata geçiriliyor. Altıntepe mevkiindeki araziye yapılacak olan 6 blokta toplam 106 daire yer alacak. Alt gelir grubuna hitap eden 84 m² lik 2+1 70 adet daire, üst gelir grubuna hitap eden 120 m² lik 36 adet daire yapılacak. 2+1 Daireler 6 bin TL peşinat ile 180 ay vade ile, 3+1 daireler 10 bin TL peşinat ile 120 ay vade ile satılacak. 14 Şubat’ta başlayan müracaatlar 31 Mart 2011 tarihinde sona erecek. Talebin mevcut daire sayısından fazla olması durumunda Noter huzurunda kura çekilecek. TOKİ konutlarına müracaat için istenen koşulların bazıları şöyle; Manisa ili nüfusuna kayıtlı veya Turgutalp beldesi sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması, 25 yaş ve üzerinde olması gerekmekte olup ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
Peşinatlar Ziraat Bankası Soma şubesine yatırılacaktır.
Müracaatlar  ve daha detaylı bilgi için Turgutalp Belediyesi
Tel: 0236 615 17 72-73-74-75

TURGUT ALP BELEDIYE BAŞKANLIĞINA
Turgutalp Kasabası/Soma/MANISA
Ilgi: 25/02/2010 tarih ve 111 sayılı yazınız.
Idaremizin, dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşlar ile yoksulların konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik faaliyetlerinin ülke geneline dengeli bir şekilde yayılarak model oluşturması amacıyla; Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe/beldelerde, ön talep toplama yöntemiyle konut alıcısı temini Belediye tarafından sağlanmak kaydıyla, Belediyelerle işbirliği yapılarak toplu konut projeleri geliştirilmektedir.
Bu çerçevede, ilgi yazınız ile yaptığınız başvuru Idaremizce değerlendirilerek, Belediye Başkanlığınızca yapılan anket çalışması sonucunda öne çıkan talepler doğrultusunda, Belediye Başkanlığınızca önerilen arsalar (Ek.l) üzerinde, Idaremizce yapılan çalışmalar neticesinde C1 tipi, brüt 120,18 m2 (3+1) 36 adet konut, B1 tipi, brüt 84.43 m2 (2+1) 70 adet konut olmak üzere toplam 106 adet konutun Proje Albümü (Ek.2) tip, m2, satış koşulları ve fiyatları (Ek.3) belirlenmiş olup "Alt Gelir Grubu" kapsamında gerçekleştirilecek B1 tipi 70 adet konut için başvuru şartlan ve gerekli belgelerle başvuru işlemleri ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin bilgiler Ek.4 de C1 tipi 36 adet konut için başvuru şartlan (Ek.5) de yer almaktadır. Belediyenizce konut alıcısı temini uygulaması kapsamında, Idaremizce belirlenen konut tip, m2 ile satış fiyat ve koşulları çerçevesinde;
a- Ilçenizdeki Toplu Konut Uygulaması kapsamındaki konutların satış işlemlerinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş.- Soma Şubesi bankacılık hizmeti verecektir. Konut alıcılarının yetkili banka şubesine, B1 tipi konutlar için 6.000,00.- TL (Altı bin Türk Lirası); C1 tipi konutlar için 10.000,00.-TL ( Onbin Türk Lirası) başvuru bedelini 14 Şubat - 31 Mart 2011 tarihleri arasında yatırmaları gerekmektedir.
b-B 1 tipi konut alıcısının ekte yer alan şartları haiz ve belgelerini tamamlayan kişilerden belirlenmesi BELEDIYE yükümlülüğünde olacaktır. (Ek.4)
c-Cl tipi konut alıcısının "kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki onsekiz yaşından küçük çocuklarının üzerinde tapuya kayıtlı konutu olmadığını beyan eden ve daha önce Idareden konut almamış olan" şartlarını haiz kişilerden belirlenmesi BELEDIYE yükümlülüğünde olacaktır.
d- Konut alma şartlarını haiz kişilerden konut sayısından daha fazla başvuru olması durumunda, başvuranlardan konut almaya hak kazananlar ile hak sahiplerinin satın alacağı konutlar, Belediye tarafından noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Başvuru sayısının konut sayısından fazla olması ve arsanın ilave konut üretimine müsait olması durumunda projedeki konut sayısı artırılabilecektir. Konut sayısı kadar veya konut sayısından daha az başvuru olması durumunda da başvuranların satın alacakları konutlar, Idaremizce belirlenecek bloklar arasından yine noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
e- Konut başvuru bedellerini yatırmış olan hak sahiplerinden herhangi birisinin; Konut satın alma hakkından vazgeçmesi veya konut peşinat tutarım bankaya yatırmayarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaması halinde, yatırmış olduğu konut başvuru bedeli iade edilmeyerek TOKI hesabına gelir kaydedilecektir.

f-Kura sonucunda konut alıcısı olamayanların yatırdığı başvuru bedelleri ile TOKI tarafından yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle , projenin gerçekleştirilememesi halinde, yatırılan başvuru bedelleri TOKI tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede iade edilecek ancak başvuru bedelinin Bankada kaldığı süre için faiz veya herhangi bir hak talep edilmeyecektir.
g- Konut satın alma hakkından vazgeçen, konut peşinat tutarım bankaya yatırmayarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamayan, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi şartlarının yerine getirilmemesi sebebiyle sözleşmesi feshedilen veya kendi iradesi sonucu konutunu iade eden hak sahiplerine ait konutlar TOKÎ tarafından stoğa alınacak ve bu konutlar TOKI tarafından kendi satış sistemi çerçevesinde yeniden değerlendirilecektir.
h- Ek-3 tabloda yer alan fiyatlar ortalama tahmini satış fiyatları olup, Belediyenizce yeterli talep sağlanarak projenin gerçekleştirilmesi halinde, yapılacak ihale sonucuna göre, her bir konut için ayrı ayrı şerefiyeli konut satış bedelleri hesaplanacak ve hak sahipleri ile imzalanacak gayrimenkul satış sözleşmelerinde bu bedeller esas alınacaktır.Ek-3 tabloda yer alan fiyatlarla ihale sonucu onaylanan şerefiyeli fiyatlar arasında fark oluşması halinde, konut hak sahiplerinin, yeni fiyatlarla ilgili bilgilendirilmesi Belediyeniz yükümlülüğünde olacaktır.
i- Yukarıda yer alan bilgiler, ilanen halka duyurulacaktır. Açıklaması yapılan bu kriterler doğrultusunda BELEDIYEnizce;
•         Anılan arsanın TOKIye devrini yapmaya, Belediye adına TOKÎ lehine garantör olarak ipotek ve temlik vermeye ve konutların yapımı ve satışı ile ilgili hususlarda TOKI ile Belediye adına her türlü protokol imzalamaya Belediye Başkanının yetkili olduğuna dair meclis kararının,
•         Başvuru bedelini yatırarak, B1 tipi konut için örneği (Ek.4/l)de yer alan Başvuru Formunu, C1 tipi konutlar için örneği (Ek.5)de yer alan Taahhütnameyi imzalayan ve ilk etapta gerekli belgelerini tamamlayan hak sahiplerinin tam listesinin,
15 NISAN 2011 tarihine kadar Idaremize sunulması gerekmektedir.
Yukarıdaki belgelerin Idaremize gönderilmesi halinde, konut satış ve üretimi amacıyla Idaremiz ile Belediye Başkanlığınız arasında Protokol imzalanarak, tarafınıza bildirilen konut peşinat tutarının tamamının (konut başvuru bedellerinin düşülmesinden sonra kalan miktar) Idaremiz hesaplarına aktarılmasını müteakip Protokol yürürlüğe girecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
EKLER:
Eki- Mülkiyet Bilgileri.
Ek 2- Proje Albümü.
Ek 3- Konut Satış Fiyatları.
Ek 4- Alt Gelir Grubu Başvuru Formu ve Esasları.
Ek 5- Başvuru formu
 

 

 
ÖDEME KOŞULU
PROJE ADI
Blok Tipi
Kat Adedi
Koııut Tipi
Satışa Esas Brüt Konut Alanı (m2)
Satış Yapılan Blok Sayısı
Satış Yapılan Konut Sayısı
1 Konutun Ortalama Satış Fiyatı (YTL) ([1])
BAŞVURU BEDELI
Peşinat Oranı (%)
Taksit Sayısı (Ay)
MANISA
Cl
2B+Z+3
3+1
120,18
4
70
110.000,00
10.000,00
% 15
120
TURGUTALP
Bl
2B+Z+3
2+1
84,43
2
36
77.000,00
6.000,00
% 12
180
TOPLAM
6
106
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 B1 Tipi Konutlar Alt Gelir Grubu Uygulaması
* Yukarıdaki tabloda yer alan fiyatlar tahmini ortalama konut satış bedelleridir. Belediyece yeterli talep sağlandığı takdirde, yapılan ihale sonucunda ihale bedeline
göre her bir konut için ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecek şerefiyeli konut satış fiyatları Belediyeye bildirilerek,sonucunda ihale bedeline göre her bir konut için ayrı
ayrı hesaplanarak belirlenecek şerefiyeli konut satış fiyatları Belediyeye bildirilerek, bu fiyatlar üzerinden hak sahipleri ile gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanacaktır.
** Belediyeye bildirilen tahmini ortalama konut satış fiyatları ile yapılan ihale sonucunda onaylanan ihale bedeli Üzerinden hesaplanan şerefiyeli konut satış fiyatları
arasında fiyat farkı oluşması halinde, Belediye konut hak sahiplerini bilgilendirerek bu kesin konut satış fiyatları üzerinden konut alıcıları ile satış sözleşmesi imzalatmakla
yükümlüdür. Ihale sonucu oluşacak konut fiyat artışından TOKI sorumlu değildir.
*** Ortalama tahmini konut satış bedellerine % 1 KDV vb. vergiler ile, Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dahil edilmemiştir. Bu tutarlar, alıcıya aittir.
****C1 Tipi konutlarda aylık taksitler ve borç bakiyesi, vade boyunca her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez bir önceki allı aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre arttırılacaktır.Ilk taksit ödemesi Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihinden itibaren 4 ay sonra başlatılacaktır.
****BI Tipi konutlarda, 6.000,00 TLnin başvuru bedeli olarak alınacak, sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından, ilk etapta, konut bedelinin % 12sinin tahsil edilecek,borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre arttırılacaktır.Ilk taksit ödemesi konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle yapılacaktır.

 

ALT GELIR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
•                      T.C. vatandaşı olması.
•                      MANISA il nüfusuna kayıtlı veya TURGUTALP beldesi sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması,
•                       Toplu Konut Idaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut Idaresinden konut kredisi kullanmamış olması,
•                       Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Ancak kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.)
•                      25 yaş ve üzerinde olması gerekmekte olup ancak;
Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
•                      Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600.- TL olması, ( Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.600.- TL. olması gerekmektedir.)
•                       Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
BAŞVURU IÇIN GEREKLI BELGELER :
•                      Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
•                      Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon,cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)
•                      Ikametgah ilmühaberi MANISA ili, TURGUTALP Beldesi sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair veya il nüfusuna kayıtlı ise ikamet ettiği yerden),
•                      T.C. Kimlik Numaraları, (Aile bireylerinin)
 
•                      Ekte yer alan başvuru formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb. gelirinin olmadığım beyan edecektir.
 
[1] Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,
• Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600.- TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
* Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alman belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
* Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri, eksiksiz olarak ibraz edecektir.
Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.
OTURMA KOŞULU ve DEVIR IŞLEMLERI :
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarım borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irad kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.
ÖDEMELERIN BAŞLANGICI:
•         B1 tipi konutlar; 6.000,00.-TLnin başvuru bedeli olarak alınması, sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) % 12sinin tahsil edilmesi,
•         Borç bakiyesinin 180 ( 15 yıl) ay vade ile ödenmesi, ilk taksit ödemesinin konut teslim tarihim takip eden ay itibariyle başlatılması, borç bakiyesinin ve aylık taksitlerin her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış oram, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılması, Ilk artış döneminin Idarece belirlenmesi,
koşulları ile satılacaktır.
Ek: Alt gelir grubu başvuru formu (3 sayfa)

--------------------------------------------------------------------------------