Anasayfa HaberlerSOMKIRÇEB iİk Toplantısını Gerçekleştirdi.

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

SOMKIRÇEB iİk Toplantısını Gerçekleştirdi.

SOMKIRÇEB İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

 

           Yaklaşık bir yıldan beri kuruluş alt yapı çalışmaları tamamlanıp,03.Ocak.2008 tarih ve 26745 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 24.12.2007 tarih ve 2007/13030 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak, Manisa İl Özel İdaresi, Soma, Kırkağaç İlçe ve Belde Belediyeleri Çevre Hizmetleri Birliği(SOMKIRÇEB)adı altında tüzel kişilik  kazanmıştır. Birlik tüzüğünün Geçici 1.nci maddesi uyarınca, Birlik merkezinin bulunduğu yer olan Soma ilçesinde, Manisa Valiliğinin 17.01.2008 tarih ve /702 sayılı emir yazıları üzerine birliğin yönetim kademeleri, karar organları ve gündemindeki konuları değerlendirmek üzere ilk toplantısını İlçemiz Öğretmen evi toplantı salonunda icra etti

Birliğin amacı, birlik üyesi mahalli idarelerin,5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde yapmakla görevli ve yükümlü oldukları; katı atıkların toplanması, taşınması, yeniden değerlendirilmesi ve bertarafına ilişkin hizmetleri 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin öngördüğü hükümlere göre yapmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak, katı atıkların toplanması veya taşınmasına ilişkin en verimli sistemlerin sağlanması ve işletmeye alınması ile lojistiklerin oluşturulması, atıkların içinden geri dönüşüm malzemelerinin geri kazanımına ilişkin yöntem ve sistemlerin planlanarak, uygulamaya geçirilmesi ile atıkların nihai bertarafını sağlayacak gerekli tesislerin yapılmasını ve işletilmesini yapmak  ve/veya yaptırmak ile devamlı işletmek ve/veya işletilmesini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak katı atık açısından çevreyi ve halk sağlığını olumsuz etkileyen çevre sorunlarını gidermek, bu maksatla devlet aracılığı ile sağlanması mümkün iç ve dış kredilerin ve/veya hibelerin kullanımına karşı sorumlu olmak, gerekirse, üyeleri dışındaki yerleşim birimlerinin katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ve/veya yeniden değerlendirilmesi işinin işini birlik tarafından çıkarılacak yönetmeliklere göre ve bedeli karşılığı yapmak, konuya ilişkin veri tabanı hazırlamak, güncelleştirmek ve bu konuda bir veri bankası tesis etmek, katı atık ile ilgili olarak çevre bilincini arttırma ve eğitim programları ile halkla ilişkiler konsept ve programlarını hazırlamak ve/veya hazırlatmak ve bunları uygulamak ve/veya uygulatmaktır.

 Birliğe üye mahalli idarelerin sınırları içinde oluşan katı atıkların bertarafı konusunda ortak katı atık bertaraf tesislerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması, inşası ve işletilmesi konularında yürütülecek çalışmaların idari ve finansal açıdan yönetimi, mali kaynak ve kredi imkânlarının sağlanması ve işletilmesidir. Katı atık ve benzeri alt yapı hizmetleriyle çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerin oluşturulup, yürütülmesi ve planlanan hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmak ve bu yöndeki hizmetlerin ortaklaşa kurulacak tesisler yardımıyla yürütülmesini sağlamaktır; şeklinde belirlenen Birlik bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

           Kırkağaç ilçesinin Gelenbe beldesinden, Soma İlçesinin Cenkyeri beldesine kadar uzanan bu bölgede oluşacak katı atıkların AB normları ve çevre mevzuatına uygun  düzenli depolanmasını temin ve modern katı atık bertaraf tesisi kurma amacıyla oluşturulan birlik, alternatif deponi alanları arayışlarına bir yıl süreden beri devam edildiği birlik üyesi mahalli idarelerde halen atık kabullerinde  uygulanmakta olan vahşi çöp deponi sahalarının rehabilite edilerek en kısa sürede terk edip,katı atık bertaraf sistemi oluşturulması amaçlandığını,günümüzde gelişen teknoloji ile beraber artan nüfus ve şehir merkezlerine doğru yaşanan göç hareketleri şehirlerde kişi başı atık miktarlarını arttırarak yeni düzenli deponi sahalarına ihtiyacı daha da arttırdığı ayrıca Düzenli deponi alanlarına ilişkin yer seçim kriterleri,yatırım maliyetleri,finansmanı,katılım payı giderleri,bütçe büyüklüğü tespiti,düzenli deponi alanı hazırlama uygulamaları,proje kesitleri konusunda,Belediye Çevre Koruma Müdürü Öden YAPICI ile Çevre Mühendisi Şule YÜKSEL tarafından birlik meclis üyelerine bilgiler verildi.

            Yapılan toplantıda Birlik Başkanlığına Hasan ERGENE, Meclis 1. Başkan Vekilliğine Kırkağaç Belediye Başkanı Rıza KAYADİPLİ, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Turgutalp Belediye Başkanı Ali TULUP, Meclis divan kâtipliğine M. Ali ÖZKAN ve Cengiz ŞAHAN,  Meclis divan  kâtipliği yedek üyeleri olarak İsmet YILMAZ ve M. Kemal YALÇINKAYA, Birlik Encümen üyeleri Mehmet SÖNMEZ, Osman BİLİR, Osman GEVREK, Rıza KAYADİPLİ, Kamil YAMAN,Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Cemil KARAPINAR,Necdi ÖZKAN,Osman ÇELİKER,İbrahim KUZUM,Ayşe AY seçildi.

             Birlik üyelerinin,Birliğin faaliyet giderlerine  katılım payı oran ve ölçütü ise,2008 yılından başlamak üzere,üye mahalli idarelerin her yıl kendi meclislerince kesinleşmiş bütçelerinin % 05’i (binde beşi) kadar payın tüzüğün 40 ıncı maddesi hükümleri doğrultusunda faaliyet giderlerine katılım payı olarak ödenmesi kararlaştırıldı.