Anasayfa HaberlerSoma Kent Konseyi Toplantisi Yapildi

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Soma Kent Konseyi Toplantisi Yapildi

SOMA KENT KONSEYİ TOPLANTISI YAPILDI

 

Soma Kent Konseyi Toplantısı 30.11.2007 Cuma günü Öğretmenevi Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantı açılışında Kent Konseyinin en genç 2 üyesi Engin Çivi ve Hüseyin Balkan Divan Kâtipliği üyeliğine seçildi.

 

Belediye Başkanı toplantı gündemini okudu. Gündem; Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması, Belediye Başkanı’nın açılış konuşması, divan kâtipliğine 2 asil, 2 yedek üyenin seçilmesi, yürütme kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi, oluşturulacak olan meclis ve çalışma gruplarının belirlenmesi, meclis ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları hazırlanması için yürütme kuruluna yetki verilmesi, dilek ve temenniler.

 

   Belediye Başkanı Hasan ERGENE’ nin açılış konuşması;

 

Kamu kurumlarımızın değerli yöneticileri, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, Belediye meclis üyelerimiz, İl genel meclis üyelerimiz, sevgili muhtarlarımız Soma Kent Konseyi 1. toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. 3 Temmuz 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye kanununun 76.maddesi gereği İçişleri Bakanlığımızın 08.10.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanan kent Konseyi yönetmeliğine uygun olarak Soma Kent Konseyimizin bugün 1. toplantısını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu toplantının Soma’mıza, kentimize, halkımıza hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kent Konseyleri uzun zamandır ülkemizin birçok beldelerinde ve kentinde farklı isimler adı altında farklı kişilerden oluşmakla bu görüntüdeki çalışmalarını sürdürmektedir. Başlangıç ve çıkış noktası olarak, Birleşmiş Milletlerin 1992 yılında Rio yeryüzü zirvesinde kabul edilen yerel gündem 21 eylem planı adını almıştır.Yerel gündem 21 eylem planı, yerel yönetimlerin öncülüğünde sivil toplumun ve diğer ortakların birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek kentleri için yerel gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren de Türkiye’de yerel gündem 21 programı olarak devam ettirilen bir çalışmanın ismidir. Kent Konseylerinin kuruluş amacı şudur. Kent Konseyi merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu, kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ve yönetişim mekanizmalarını içerir. Burada kastedilen yönetişim, saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, verimlilik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade etmektedir.

   Değerli üyeler kent konseyinin organlarından bahsetmek istiyorum. Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur. Sizlerin üyesi olduğu genel kurulumuz, bu genel kurul içinden seçimle belirlenen, sayısı da seçimle yine genel kurul tarafından tespit edilen yürütme kurulu, genel kurul içinden seçilen meclisler ve çalışma gruplarından oluşur. Kent konseyinin oluşumunu biraz ifade etmiştik. Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi, Sayın Kaymakamımız, illerde valiler, belediyenin içinde bulunduğu seçim bölgesi veya bölgelerinin milletvekilleri, belediye başkanı veya temsilcisi, sayısı 10’u geçmemek üzere Kaymakamlar tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, meclis üye tam sayısının %30’unu geçmemek üzere belediye meclisinin kendi arasından seçtikleri temsilciler, il genel meclisi üyelerinin kendi arasından seçtiği temsilciler, muhtarların toplanarak kendi aralarından seçtiği 10 temsilci, belde de teşkilatlanmış siyasi partilerin temsilcileri, üniversitelerden temsilci, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, baro, kooperatifler, birlikler, konuyla ilgili dernek ve vakıfların temsilcileri ve kent konseyince kurulan meclis ve çalışma grupları varsa bunların birer temsilcisi katılır. Kent konseyimizin oluşumunu belediyemiz yapıyor sekretaryasını, kanun ve yönetmelik bu görevi belediye ye veriyor. Bizlerde burada sayılan bütün ilgili yerlere yazışmalarımızı tamamladık ve cevapları da elimize ulaştı, ulaştıktan sonra en uygun tarihte de kent konseyini toplantıya çağırdık. Kent konseyinin çalışma esaslarından biraz bahsetmek istiyorum. Sizlerden oluşan kent konseyi genel kurulu, kent konseyinin en yetkili organı olup yılda 2 kez toplanır, genel kurulun başkanlığını belediye meclisi 1. başkan vekili yapar, bulunmaması halinde 2. başkan vekili bu görevi sürdürür. Genel kurul, genel kurulun, yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla çalışma yönergesi ile belirler. Yürütme kurulu, genel kurul tarafından 2 yıllık süre için seçilen, en az beş kişiden oluşur, bu sayı arttırılabilir. Yürütme kuruluna belediye meclisi 1.başkan vekili, bulunmaması halinde 2. başkan vekili başkanlık eder. Yürütme kurulu genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediye ye sunar ve uygulamayı ister. Yürütme kurulu haricinde, kent konseyleri görev alanına giren konularda, meclis üye çalışma grupları oluşturabilir. Bunların sayısı ya da ismiyle alakalı herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş, o şehrin, yörenin, kentin önceliklerine göre, sizlerden gelen öneriler doğrultusunda bu çalışma gruplarını yine burada hep birlikte oluşturacağız. Toplantı ve görüşme usulü ise şöyledir. Kent konseyi organları çalışma yönergelerini belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısı salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya genel kurul üyelerinin sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Kent  konseyi genel kurulunda çıkan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra Belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur. Sekretarya hizmetleri ilgili belediye tarafından önerilecek, yürütme kurulu tarafından da kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir. Sekretarya hizmetlerini yürüten personel bu çalışmalarında yürütme kurulu başkanına karşı sorumludur. Bu ve bunun gibi esaslar içişleri bakanlığımızın yönetmeliği ile tespit edilmiş ve bizlere bildirilmiş bu hususlar doğrultusunda kent konseyimiz çalışmalarını yürütecek. Tabi geçmişte de ismi kent konseyi olmasa da Soma’mızda dönem dönem bu ve benzeri toplantılar değişik katılımcıların huzurunda yapılmıştı ve bu toplantılardan çok faydalı, yararlı görüşler ortaya çıkmıştı. Soma’mız hızla gelişen, büyüyen bir şehir, süreklide göç alan bir şehir ve bu göç neticesinde nüfus artışıyla birlikte muhtelif sorunlarla mücadele eden bir şehir, ama Soma’mızın böyle sıkıntılarının yanında çok büyük avantajları da var. Soma’mızdaki şu ana kadar bahsedilen 750 milyon ton linyit rezervi ve Türkiye’nin 3. büyük termik santrali bizim en büyük avantajımızdır, bir zenginliğimizin kaynağıdır. Kömür bu şehrin var oluş sebebidir, dolayısıyla  bu avantajlarla beraber birtakım dezavantajlarında giderilmesi de mümkündür diye düşünüyorum. Bu şehrin geleceğinin planlanmasında demokratik ve katılımcı bir anlayışla, bütün kesimlerin ortak aklı ve ortak görüşüyle hareket ederek, şehrimizin geleceğini planlayabiliriz. Bu konseyin oluşturulma amacıda budur. Burayı bir siyasi arena olarak görmüyorum, bunu samimi görüşüm olarak ifade etmek istiyorum. Bu şehrin idarecileri, yöneticileri demokrasi gereği seçimle işbaşına geliyorlar ve bir tespit edilmiş süre boyunca görevlerini yerine getiriyorlar. Tabi ki bu seçim sürecinde o demokratik yarış boyunca siyaset yapılıyor, olağandır. Ancak ondan sonra göreve gelen yönetici diyelim ki bir 5 yıllığına bu şehrin kaderini belirliyor. Bu konuda ülkemizde demokrasi kültürünün yerleşmesi için katılımcı demokrasinin oluşturulabilmesi için en son belediye kanununda kent konseyi olarak bu oluşumlar gündeme getirilmiş, ben bunu çok faydalı bir oluşum olarak görüyorum. Belediye hizmetlerinin planlanmasında, şehrin geleceğinin planlanmasında, bu şehirde yaşayan insanların refah seviyelerinin arttırılmasında, bu konseyin yapacağı çalışmaların ve öne süreceği görüşlerin son derece aydınlatıcı olacağına inanıyorum. Her ne görüşte olursa olsun bu konsey üyelerinin her birisinin fikri bizim için son derece değerlidir ve istifade edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla kent konseyini oluşturan bütün üyelerimiz belirli donanıma ve birikime sahip hemşehrilerimizdir. Ben onlara hepinize, size ve bize bu görevde başarı dileklerimi sunuyorum ve hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.         Sağ olun var olun.

   Sayın Kaymakamımızın izinli olarak ilçe dışında bulunması nedeniyle, sizlere yazılı olarak gönderdiğimiz gündemimizin 3. maddesini geçiyoruz. Ayrıca T.B.M.M.’ ninde Cuma günü çalışma kararı alması nedeniyle kent konseyimizin bu 1. toplantısına bütün milletvekillerimiz doğal üyemizdir, hiçbir milletvekilimiz katılmadı, inşallah önümüzdeki toplantılarda bölge milletvekillerimizi de aramızda görmek istiyoruz. Bunu da buradan huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Bize ulaşan fakslar var, sayın milletvekillerimizden mesajlar geldi. Manisa milletvekillerimiz, Sayın Ahmet ORHAN , Sayın Hüseyin TANRIVERDİ, Sayın İsmail BİLEN, Sayın Mustafa ENÖZ, Sayın Erkan AKÇAY, Sayın Şahin MENGÜ, Sayın Erdoğan YETENÇ, Sayın Recai BERBER iyi dileklerini ve başarı dileklerini bize iletmişler, kendilerine teşekkür ediyoruz.

   Kent Konseyinin divan katipliği üyeliğine 2 asil, 2 yedek üye seçimine gelmiş bulunuyoruz. Başka öneri olmadığı için Tes-İş Başkanımızın önerisi görevde olan kâtip arkadaşlarımızın devam etmesi yönünde, kâtip üyelerin ve çalışma grupları üyelerinin açık oyla seçilmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi.

   Kent konseyinin 1. toplantısında divan kâtipliği asil ve yedek üyeleri, yürütme kurulu üyeleri ve çalışma gruplarının üyelerinin seçimi yapıldı.

Divan katipliği asil üyeliğine Engin Çivi, Hüseyin Balkan, yedek üyeliklere Nihat Şehit, Mustafa Yazıcıoğulları seçildi.

Kent Konseyi Yürütme Kurulunun 8 kişiden oluşması ve üyeliğe Abdullah Saka, Kadir Çevik, Fırat Tekin, Aydın Uludağ, Mustafa Bayraktar, Özer Albayrak, Hüseyin Kütük, Vedat Ünal oy birliği ile seçildi.

Kadın Çalışma Grubuna Gökben Güler, Nurhan Sezgin, İlknur Özkılınç, Hülya Oğuzbeyi, Yücel Kara oy birliği ile seçildi.

Gençlik Çalışma Grubuna, Hasan Çetin, Orhan Karslı, Yasin Gürel, İbrahim Ersoy ve Engin Çivi seçildi.

Özürlüler ve Yaşlılar Çalışma Grubuna, Özer Albayrak, Mustafa Bayraktar, Rıfat Emekçi, Mustafa Topçu, Ahmet Raif Dikmeoğlu seçildi.

Çevre ve Sağlık Çalışma Grubuna, Mustafa Topçu, Engin Çivi, İbrahim Balcı, Yasin Gürel, Mustafa Cılız seçildi.

Esnaf, Tüccar ve Sanayici Çalışma grubuna, Ahmet Raif Dikmeoğlu, Müşfik Iğnak, Mehmet Kökgül, Nurhan Sezgin seçildi.

Trafik Çalışma grubuna, Hasan Gündoğan, Nazım Öz, Yusuf Değirmenci, Engin Çivi, İsmail Camgöz seçildi.

Eğitim Çalışma Grubuna, Nuri Yıldız, Fırat Tekin, Şeref Kavruk, Recep Duman ve Abdülkadir Erdağ seçildi.  

 

     Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümünde Tes-İş Sendikası Soma Şube Başkanı C.Teyyar Güzel, CHP İlçe Başkanı Abdullah Saka, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Çevik, SEAŞ Genel Müdürü Halil Çıtak ve ADD Şube Başkanı Mustafa Topçu birer konuşma yaptı.

 

   Tes-İş Şube Başkanı C.Tayyar Güzel yaptığı konuşmada; Soma’nın öncelikli sorununun işsizlik olduğunu dile getirerek, SEAŞ’a 25 kişi alınacak, KPSS ve İş-Kur aracılığı ile alınacak. Öncelikle Soma’lı işsiz gençlerin işe alınması için gereken bu kent konseyi tarafından yapılmalıdır.Afşin Meslek Yüksek Okulunda Termik Santraller Enerji üretimi bölümü ve Termik Santraller makine bölümü olduğunu duyduk. Burada okuyan öğrenciler Afşin’li, mezun olduklarında Afşin’deki Santral’a bu  öğrenciler alınıyor, dışardan hiç kimse alınmıyor. Bunu Enerji Bakanı’nın kulağına fısıldamışlar, Afşin’de işçi alımları böyle oluyor. Bunda kanuna aykırı hiçbir durum yok, bizde Soma’da bunu başarabiliriz. Öyle bir şey yapılmalı ki, E.L.İ. ve SEAŞ’a Soma’da yaşayanların dışında kimse alınmasın. Geçen sene santrale alınan 25 kişiden 6’sı memleketlerine geri gitti. Bu 6 kişinin yerine Genel Müdürlük kendi yetkisiyle işçi alabilmesi için 60 kişinin emekli olması lazım. Dışarıdan gelip burada işe girenler geri gidiyor, niye gidiyor çünkü adamın burayla bir bağlantısı yok, siyasi yönden, şu yönden bu yönden gidiyor, burayı atlama tahtası olarak görüyor. Bu konuyu çok sıcak tutmamız lazım 2008 yılında yine büyük oranda işçi alımı yapılacak, bu konu Soma için hayati önem taşıyan bir durumdur, dedi.

 

     CHP İlçe Başkanı Abdullah Saka ise; E.L.İ.’nin çevre ilçelere işçi servisi yapmaması durumunda Soma’nın nüfusunun 20 bin daha artacağını söyledi. Saka kent konseyi olarak Ankara’ya bir otobüs dolusu gidilip orada iktidarı, muhalefeti sivil toplum kuruluşları ile Soma’ya hizmet getirilmesi için baskı yapmalıyız, biz Soma olarak 16 ilçenin arasında büyüklük bakımından 6. sıradayız, diğer ilçeler kendi aralarında bir araya gelerek ortak istek ve görüşlerini milletvekillerine bildiriyor. Biz hemşehri derneklerimizi bir araya getirmemiz lazım, herkesin burada Soma için bir şeyler yapması lazım. Milletvekillerimizin hiç biri gelmedi, kendi partiminkiler de dahil, bu toplantı diğer ilçelerde olsaydı, ne olursa olsun gelirlerdi, siyasi gücümüzü ortaya koymalıyız. Soma’da çalışıyorlar, Soma’da kazanıyorlar, Kınık, Bergama, Akhisar, Savaştepe’de oturuyorlar, buna sendikalar ve kurumlarımız müsaade ediyorlar, bunları topladığımızda nüfus 20 bin daha artar. Yolumuz perişan sebebi ne, siyasi anlamda bir araya gelemediğimizden, kendi yolumuzu kendimiz yapıyoruz, yolumuzu bile yaptıramıyoruz, iki üç kişiyle Ankara’ya gidiyoruz, buradan biz bir otobüs dolusu gidersek Belediye Başkanı’nın arkasında işte o zaman bizi cek cakla oyalayamazlar, bunları yaparsak ileriye doğru çok şeyler kazanırız.Termik Santralin %7 kapasite ile çalıştığı söyleniyor, biz santralimizin daha büyük kapasite ile çalışmasını istiyoruz, daha fazla kapasite ile çalışırsa dağdaki kömürler yanmayacak, kamyoncumuzun, esnafımızın yüzü gülecek. Soma’ya yatırım yok, Seaş’a yapılanları Genel Müdürümüzden öğreniyoruz, hiçbir sanayi yok Organize Sanayi bölgesi ile ilgili sona gelinmiş değil, Organize sanayi bölgesi olsa fabrikalar kurulsa, o fabrikalarda istihdam sağlayabiliriz. Vali Orhan Işın Soma’ya Organize sanayi kurulmasına karşı çıkmıştı, siyasi irade olsaydı o Vali bunu söyleyemezdi,dedi.

 

     SEAŞ Genel Müdürü Halil Çıtak ise yaptığı konuşmada; CHP İlçe Başkanı Saka’nın eleştirilerine cevap verdi. Santral çalışırsa kamyoncu, E.L.İ. daha çok çalışacak, daha çok üretecek, bizde önümüzdeki yıllarda daha çok üretim yapmak için çalışıyoruz, geçen seneye oranla bakım yapmamıza rağmen üretim %50 artmıştır, seneye bir elektro filtre daha yapacağız, üretimimiz geçen sene %40, bu sene %60 gelecek sene ise %70-80 olacak dedi.

 

     AK Parti Soma İlçe Başkanı Kadir Çevik yaptığı konuşmada; Eğitim ve sağlık konusunda kurumlarımızda güzel hizmetlere imza attık Milli Eğitime yapılan yatırımlarda 3 milyon ytl. İstasyon mahallesi Esentepe’de Anadolu Öğretmen Lisesi inşaatını çok kısa zamanda bitirerek eğitime açtık Nakliyeciler Kooperatifinin katkılarıyla ve Özel İdarenin desteğiyle Nakliyeciler İlköğretim Okulunu hizmete açtık, Akçaavlu köyüne İlköğretim okulu yaptık, Karacakaş ve Turgutalp İlköğretim okulları yapımı şu anda devam ediyor. Santrale 85 milyon ytl. yatırım yapıldı, yeni kömür sahaları bulundu 2008-2009’da üretime açılacak, geçen senelerde işçi alımı yapıldı, bu senede işçi alımı yapılacak, öncelikle tabiî ki yerelden alınsın, biz bu talepleri iletiyoruz başarılıda oluyoruz. 2008 yılı sonunda Bergama’dan Akhisar’a duble yolun bitirilmesi için çalışıyoruz, dedi.

 

     ADD Soma Şube Başkanı Mustafa Topçu; Muhalefet yapmadınız, iktidar yaptık diyor. Soma’da doğan Soma’da yaşayan biri olarak Soma iyiye değil kötüye gidiyor. İşsizlik şu bu, bunun temeli özelleştirme, madenlerimiz yeraltında çalışan işçilerimizin hakkını veriyordu, özel maden ocakları bu hakkı veriyor mu, özelleştirmenin önüne geçmeliyiz, Soma’da 8 bilemedin 10 tane büyük market var, bunların Soma’ya getirdiği ne götürdüğü ne, Ticaret Odamız, Esnaf Odamız bunların önüne geçmek için neyi bekliyorlar. Onlar yokken biz burada açmıydık, açıktamıydık. Esnafımızın hali perişan bunların önüne geçmek için bazı tedbirler düşünmeliyiz, dedi.

 

     Kapanış konuşmasında ise Belediye Başkanı Hasan ERGENE şunları söyledi; “Kent konseyimizin daha bu ilk toplantısında amacına ulaşma yönünde önemli bir mesafe kaydettiğimizi memnuniyetle belirtmek isterim. Çalışma ilkelerinden bahsederken yönetmelikte şöyle bir şeyden söz ediyor maddenin bir tanesinde, çevreye duyarlılık, sürdürülebilir kalkınma, kentin hak ve hukukunun korunması, dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak. Çok güzel ifade etmiş yönetmelik, bu çalışmanın amacı tabi ki bu şehirde yaşayan insanlar, bu şehri yöneten insanlardan hesap soracaklar, o insanlarda yaptıkları ve yapacaklarını anlatarak hesap verecekler, vermekle yükümlüdürler. İşte bu bağlamda CHP İlçe Başkanı Sayın Abdullah Saka’nın konuşmasında yönelttiği sorular ve idaredeki eksiklikler ile ilgili olarak bende hesabımı vereyim istedim. Bir yolumuzu dahi yaptıramıyoruz sözünüze katılmam mümkün değil, yani bu yol Bergama-Soma-Akhisar karayolu daha önce ihalesi yapılmış, Bergama ile Soma arasında ama geçen uzun zamana rağmen Kınık civarında sadece 10 km.si ulaşıma açılmış bir yol, bu dönemde bu yolun Bergama-Akhisar ve oradan da Salihli’ye kadar ilk defa duble yol projesi kapsamına alınması gerçekleşti, sadece onunla da kalınmadı Kınık’tan Cenkyeri’ne kadar olan kısım duble yol olarak inşa edildi ve trafiğe açıldı. Yine Cenkyeri’nden Soma’ya kadar olan kısımda E.L.İ.Müdürlüğü, Kara Yolları İzmir Bölge Müdürlüğü, Manisa İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından hem Cenkyeri-Soma arasında hemde Soma-Kırkağaç çıkışındaki boğazda bir müşterek çalışma ile yapımı devam eden bir yoldur. Beklide yıllar öncesinde böyle bir işbirliğine gidilseydi, bu gün biz layık olduğumuz yoldan gidiyor olacaktık diye düşünüyorum. Ege Linyitleri İşletmesinin sadece kendi kararı değildir yol yapımında görev almak, öncelikle Enerji Bakanlığından T.K.İ. Genel Müdürlüğünden izin alınmak suretiyle bir kısım makinelerini karşılamaktadır, bunun yanı sıra kara yolarının yükleyicileri, ekskavatörü, Manisa İl Özel İdarenin  greyderi, toprak silindiri, kamyonları bir fiil belki 6 aydan beri bu yolun inşaatında çalışmaktadır, kaldı ki Soma’nın kendi yolunu yapıyor olması, Soma’nın imkan ve kabiliyetini ortaya koyan bir gurur vesilesidir.E.L.İ. gayet şeffaf olarak bu yolun inşaatında ne kadar para kullandığını da zaman zaman bize ve basına açıklamaktadır, tahmin ediyorum şu ana kadar 1 milyon YTL.ye yakın bir kaynak aktarmış durumda, Bildiğim kadarıyla E.L.İ.’nin bütçesi 700 milyon YTL. civarında, yani 700 milyon YTL bütçesi olan bir kurumun bulunduğu ilçeye 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon YTL kaynak aktarmasında nasıl bir kötülük var bunu anlamak mümkün değil, bence çok daha fazlasını yapmak zorundalar, her vesile ile bunu ifade ediyorum. Bu iki kurumun yöneticileri ile çok dostane ilişkilerimiz olmasına rağmen zaman zaman aramızda bu tartışma konusu oluyor.Ama biz bu şehirde, bu kadar büyük devlerin gölgesinde yaşayan insanlar olarak bunların imkanlarından da faydalanmak bizim hakkımız dır, diye düşünüyorum. Ankara’ya heyet halinde gidilmesi hususunda, biz Ankara’ya turistik geziye gitmiyoruz, biz Ankara’ya gittiğimiz zaman hiç boş vaktimiz yok, o bakanlıktan bu genel müdürlüğe hangi milletvekilimizi boş bulursak ona gidiyoruz, herkes meşgul herkes çalışıyor. Normalde T.B.M.M. cuma günleri çalışmaz ama bu güne mahsus olmak üzere yoğun bütçe görüşmelerinden önce, bir kanun tasarısını daha yasalaştırmak adına, çalışma sürelerini uzatma kararı aldığından, bu toplantımıza milletvekillerimiz katılmayı bize vaat etmelerine rağmen hiç birisi gelemediler, ne iktidardan ne muhalefetten hiçbir milletvekilimiz Ankara’dan ayrılamadılar. Bu ülke için yasa çıkarıyorlar, ama bundan sonraki toplantılarda mutlaka gelirler. Defaatle ilçemize her fırsatta milletvekillerimizi getiriyoruz, muhalefetten gelen milletvekillerimizde bizim başımızın tacı, onlara da saygıda hiçbir zaman kusur etmedik, etmeyiz de, her yere de götürürüz, gezdiririz beraber dolaşırız. Şehrin meselesi sorunu varsa katkılarını da bekleriz, talep ederiz. Soma büyüyen bir kent. Soma’da şu son dönemde özel sektör eliyle yeraltı kömür işletmesinin faaliyete başlamasıyla birlikte beklide 10 bine yakın insanımız iş sahibi oldu. 10 bin kişiyi hangi kurumda istihdam edebilirsiniz, Termik santrale mi alalım yoksa kömür işletmesine mi, yani artık deniz bitmiş, eski güzel günler geçmiş, şu an gerçeklerle yüz yüze kalmış bulunuyoruz. Ve işsizlik konusunda Türkiye İş Kurumu Soma temsilciliğine gidin bakın oradaki müracaatları ve istatistiki bilgileri alın, birde Türkiye ortalaması ile mukayese edin, bu verileri Türkiye ortalaması ile mukayese ettiğiniz zaman çok daha iyi durumda olduğumuzu sizlerde göreceksiniz. Değerli arkadaşlar yapılan hiçbir şeyi yeterli görmüyoruz. Hepimiz insanız, her şeyin en iyisine ve daha iyi hizmetlere layığız. Bu hizmetleri hep birlikte çalışarak elde edebiliriz. Hesap sorma ve hesap verme bu konseyin kuruluş amacıdır, gayesidir. Bu ve buna benzer konuları kent konseyi genel kuruluna her zaman getirmenizi bekliyorum. Buradan çıkacak kararlar bu şehrin geleceğinin planlanmasında, Soma’mızın gelişmesi ve kalkınmasında Soma Belediye Meclisine, Encümene ve Belediye Başkanlığına yol gösterici ve çok faydalı çalışmalar olacaktır. Değerli katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum.”dedi.