Anasayfa HaberlerSoma belediyesinin daire ve iş yeri satışları başlamıştır.

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Soma belediyesinin daire ve iş yeri satışları başlamıştır.

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda mevkii, nitelikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Yasanın 45nci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satılacaktır.
2-) İhale 21 Aralık 2010 Salı günü, aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no: 8 adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-) İhaleye katılacaklardan (ihale şartnamesinin 3ncü maddesinde belirtilen) istenecek belgeler:
   a-Nüfus Kayıt Sureti, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)
   b-Kanuni ikametgah belgesi, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)
   c-Şartname bedeli 50,00 TL olup, Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
 d-Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne bağlı Takip ve Sicil Servisinden alınacak, Belediyemize herhangi bir borcunu bulunmadığına ilişkin belge, (ihale tarihinden önce en geç 15 gün içinde alınmış)
   e-Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu.
   f-Her sayfası imzalı İhale Şartnamesi.
   g-Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve varsa vekaletname (Noter Onaylı)
4-) Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5-) İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden temin edilebilinir.