Anasayfa HaberlerManisa Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları Duyurusu

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Manisa Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları Duyurusu

          “2009–2010 Kış döneminde Manisa ili ve ilçelerinde evsel ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolüne yönelik alınacak tedbirler ve yakıt programı” ile ilgili kuralları içeren, 31.08.2009 tarih ve 06 sayılı Manisa Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları http://www.manisacevreorman.gov.tr Güncel başlığı altında 2009–2010 YILI MÇK-KÖMÜR KARARI (İLAN) ilgililere duyurulmak üzere web sitesinde yayınlanmıştır.
İlçemizde hava kirliliğinin azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması, halkımızın sağlık sorunlarının azaltılması yaşanabilir bir kente ulaşma duyarlılığı içinde, Manisa Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulunun 31.08.2009 tarih ve 200/06 sayılı “Hava Kirliliğinin Kontrolü” konusundaki genelge hükümlerine dayanılarak Manisa İl ve ilçelerinde 2009/2010 yılları Kış döneminde konut, toplukonut, kooperatif, site, okul,Üniversite,Hastane,resmi daireler,işyerleri,sosyal dinlenme tesisleri sanayi de ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is duman, toz,gaz,buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler ile İl ve ilçemizde kullanılacak yakıt özellikleri ve bu yakıtlar için düzenlenecek uygunluk ve izin belgeleriyle bu konularda yapılacak denetim ve işlemlere ilişkin hususlar, İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı hükümleri doğrultusunda düzenlenmiştir.
İlçelerde, ısınma kaynaklı hava kirliliğinin kontrolüne yönelik yapılacak (konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesisleri, yakma saatleri, ateşçi ehliyet belgesi, baca temizlik belgesi v.b.)denetimler; belediye mücavir alanları içinde ilgili Belediye Başkanlıklarınca, mücavir alan sınırları dışında Valilik tarafından yapılacaktır. Bu denetimlerde gerekli görüldüğü hallerde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığından destek alınacak ve İlçelerde organizasyon görevi Kaymakamlıklarca yürütülecektir. Belediye Başkanlıklarınca yapılan denetim faaliyetleri ve sonuçları hakkında İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilecektir.Bu karar hükümlerinin 1.Kirlilik Derecesindeki İlimiz merkez ilçesi dışındaki,ilçelerimizde ise bu Karar ile ilgili tebliğ ve takip işlemleri İlçe Belediye Başkanlıklarınca yürütüleceği belirtilmiştir.
 
Halkın Bilgilendirilmesi başlıklı kararın 33 ncü maddesinde ise; Halkımızın hava kirliliği konusunda bilgilendirilmesi, bu konudaki duyarlığının arttırılması, kirliliğin yoğun olduğu günlerde alınacak tedbirler ile ilgili olarak ve bu Kararda belirtilen yakıt ve yakma sistemi standartları ve bu standartlara uygun hareket edilmesi durumunda hava kirliliğinin azalacağı ve bunun sağlık açısından faydaları hakkında gerekli bilgilerin verilmesi ve eğitim çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından yapılması önem arz etmektedir,denildiğinden;
 
1-) İlçemizde kış sezonunda evsel ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi ve temiz hava kalitesinin korunması amacıyla, kış sezonu öncesi vatandaşların mağdur duruma düşmemeleri için evsel ısınmada kullanımı MÇK ca yasaklanmış olan sanayi amaçlı toz,pirinç cinsi kömürlerin, torbalanmış olsa da apartmanlarda ısınma amaçlı kullanma amacıyla satın alınmaması, açıkta cadde,sokak,Apartman önlerine dökülmemesi,menşei belli olmayan kaçak ve kalitesiz kömürlerin yakılmaması gerekmektedir.(MÇK Md.10,18)
Mahalli Çevre Kurulu kararları hükümlerine uymayanlar hakkında;kararın 35 nci maddesi gereği, 2872 sayılı Çevre Kanununun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun, Türk Ceza Kanunun, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun ve 5393 sayılı Belediye Kanununun, ilgili madde hükümleri uygulanacaktır.(2872 sayılı Çevre kanunun 20 nci maddesinin c ve d bentlerinde belirlenen idari para cezası, daire başına 775 TL’dir.)

2-)30/07/2009 tarih ve 2009/15 nolu Genelgede, 2009-2010 kış dönemi için ülke genelinde tüm il ve ilçelerin hava kirliliği derecelendirilmesi yapılmıştır.Buna göre; İlimiz Merkez İlçe, Ahmetli, Akhisar, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Saruhanlı, Soma ve Turgutlu ilçeleri, Sınır Değerlerinin Aşıldığı

I. Grup Kirlilik Derecesindedir.

Tüm ilçelerimizde yukarıda belirtilen kirlilik gruplarına uygun özelliklerdeki yakıtların kullanılması zorunludur.İlimizdeki tüm köy ve beldelerde, bağlı bulundukları İlçenin Kirlilik Grubuna uygun özellikteki yakıtlar kullanılacaktır.
Manisa ili sınırları içerisinde kalan ve ısınma amaçlı katı yakıt kullanan tüm konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, ticarethane, büro, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde aşağıda belirtilen özelliklerdeki katı yakıtların kullanılması zorunludur.
Yerli Kömürler; I. Grup Kirlilik Derecesinde olan İlçelerimizde, I.K.H.K.K.Y. 23. Maddesi(Değişik; R.G. 07/02/2009) Tablo-11 ve bu Kararın Ek-1’ inde gösterilen özelliklerdeki yerli kömürler, ısınma amaçlı yakıt olarak kullanılır.
Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri
 
Yerli Kömürlerin Özellikleri
Sınırlar
Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)
: En çok % 2
 
I.K.H.K.K.Y. 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşıldığı (I.Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)
: En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)
: En çok %25
Kül (kuru bazda)
: En çok %25
Boyut* (satışa sunulan)
: 18-150 mm (18 mm altı ve
150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)
*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.
 
Manisa il sınırlarında tüketicilerin, “Satış İzin Belgesi” bulunmayan ithal ve yerli kömürler ile prinaları kullanması yasaktır.
EK-7.B- YERLİ KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ
ÜRETİCİ FİRMA ADI
 
AĞIRLIĞI
 
Kömürün Menşei
 
Kömürün Cinsi
 
KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ
Yönetmelik Sınır Değerleri
Taahhüt Edilen Sınır Değerler
Toplam Kükürt (kuru bazda)
 
 
Alt Isıl Değer (kuru bazda)
 
 
Toplam Nem (orijinalde)
 
 
Kül (kuru bazda)
 
 
Boyut
 
 
KÖMÜRÜN KULLANILACAĞI YERLER
 
I.Grup İl ve İlçeler
 
II. Grup İl ve İlçeler
 
Köy ve Beldeler
 
UYGUNLUK İZİN BELGESİ VEREN
İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
 
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ
 
Soba
 
Kalorifer Kazanı
 
Mekanik Beslemeli Kazan
 
TORBALAYAN FİRMANIN ADI
 
Adresi
 
Tel
 
Faks
 
E-Mail
 
 
3-) Torbalama
Manisa il sınırları içerisinde ısınma amaçlı olarak kullanılacak olan ve MÇK Kararının 4. maddesinde sayılan tüm katı yakıtların torbalanarak piyasaya sunulması zorunludur.
I.K.H.K.K.Y. 27. Maddesi gereği; torbalamanın yerli kömürün çıkarıldığı bölgede, ithal kömürün ise ithalatın gerçekleştirildiği limanın bulunduğu ilde yapılması esastır. Buna göre, ilimizde bulunan kömür üreticilerinin yeterli kömür torbalama kapasitesine sahip olmalarından dolayı torbalamayı kendi tesislerinde yapmaları ve sanayi amaçlı hariç olmak üzere ilimiz sınırları dahilinde ve ilimiz sınırları dışına açıkta(dökme) yerli kömür satışı yapmaları yasaktır.
 
İthalatçıların torbalamayı ithalatın gerçekleştiği limanın bulunduğu ilde yapmaları ve ilimize torbalı halde kömür satmaları esastır. Ancak. ilimizde torbalama yapmak isteyen ithalatçılar ile ilgili olarak I.K.H.K.K.Y. 27. Maddesi gereği işlem yapılacaktır.
İlimizdeki Briket Kömürü ve Prina Briketi üreticileri de ürettikleri katı yakıtları üretim tesislerinde torbalamak zorundadır.
Diğer illerde üretilen tüm yerli katı yakıtların(kömür, briket kömürü, prina), ilimizde satışa sunulması için Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden gerekli satış izin belgelerini almaları ve üretildikleri ilde torbalanmış olması gerekmektedir.
Torbalamada, ithal, yerli ve briket kömürler ile prina briketi için, Ek-7’ de gösterilen torba örneklerine uyulması zorunludur.
Torba üzerinde, I.K.H.K.K.Y.’nin ilgili maddelerinde belirtilen yakıt özelliklerinin yer alması zorunludur. Bu yönetmelikle belirtilen ithal ve yerli kömür özelliklerinden daha iyi özelliklere sahip kömür satacağını taahhüt edenler, istedikleri takdirde Çevre ve Orman Bakanlığının belirlemiş olduğu kömür özelliklerinin yanı sıra taahhüt ettikleri kömür özelliklerini de kömür torbası üzerinde belirtebilirler.
SANAYİ TESİSLERİ VE SANAYİ AMAÇLI KATI YAKITLAR
Tozumayı önleyici her türlü tedbirin kömürü satan, taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından ilgili mevzuata göre alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanması zorunlu değildir.
Sanayi amaçlı kömür torbalamak isteyen ilimizdeki Üreticiler ve Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesine sahip Satıcıların Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunarak uygun görüş alması zorunludur.
Sanayi amaçlı kömürlerin torbalanmasında; beyaz renkli, üzerinde “Sanayi Amaçlı Kömür – Isınma Amaçlı Satılması ve Kullanılması Yasaktır” ibaresi ve torbalamayı yapan firmanın/şahsın isim ve iletişim bilgiler bulunan torbalar kullanılacaktır.
Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden uygun görüş almadan sanayi amaçlı kömür torbalamak, yukarıda belirtilen özelliklerin dışında torba kullanmak ve sanayi amaçlı torbalanmış kömürleri ısınma amaçlı olarak piyasaya sürmek yasaktır.
4-) Isınma Amaçlı Kullanılması Yasak Maddeler

MÇK Kararın 4. 5. ve 6. maddelerinde belirtilen özellikleri taşımayan katı, sıvı ve gaz yakıtlar ile I.K.H.K.K.Y. 5. Maddesi(Değişik; R.G. 14/05/2007) gereği, petrol koku, mineral yağ, araba plastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve

 yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ve fuel-oil kaplarının ilimiz sınırları dahilinde ısınma amacıyla kullanılması yasaktır.

5-) SICAKLIK ŞARTLARI VE YAKMA SAATLERİYLE İLGİLİ ESASLAR
İlimizde, dış ortam sıcaklığının gece ve gündüz 15 0C nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmaması gerekmektedir. Kalorifer ve sobalar; işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 0C, konutlarda ise 20 0C dan yukarıda olmayacak şekilde yakılmalıdır.
İlimizin meteorolojik verileri ve topoğrafik yapısı dikkate alınarak kirli havanın zararlarına karşı insan sağlığını korumak amacıyla kaloriferlerin ilk yakma saatleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
 
Sabah
:
06.00 / 07.30
 
Akşam
:
16.00 / 18.00
İlimizdeki hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları, kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 20 oC dan yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmalıdır.
Kalorifer kazan dairesinde, “Kalorifer Kazanını Yakma Talimatı” gözle görünür bir yere asılmalı ve kalorifer kazanları yakma talimatında belirtilen dış ortam sıcaklığına göre yakılmalıdır.
İlimizde, ilk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarını kontrol etmek amacıyla ön yanmayı temin edecek şekilde stokerli sistemlerin sürekli (non-stop) yanmasının sağlanması, ayarlarının iyi yapılmış olması, sürekli kontrol edilmesi ve ateşçi ehliyet belgesine sahip kişilerce yakılması gerekmektedir.
Gerekli görülen hallerde, katı yakıtlı kalorifer sitemlerinde partikül madde tutucu filtre sistemi taktırılması yetkili makamca istenebilir.(Madde 21)
6-) KALORİFER KAZANLARINA AİT YENİ DÜZENLEME (MÇK Md.22)
Manuel elle beslemeli yakma sistemlerinin yerine,Stokerli Otomatik termostat kontrollü yakıt sistemlerine 30.Kasım.2009 tarihine kadar geçilmesi.
İlimizde ısınma amaçlı kullanılacak yakma sistemleri konusunda I.K.H.K.K.Y., 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen hususlar uygulanacaktır.
Katı yakıtlı ve manuel yakıt besleme sistemli kalorifer kazanlarının bulunduğu merkezi ısıtmalı binalarda kış aylarında yapılan denetimlerde özellikle ilk yakmalarda ve kömür beslemeleri esnasında bacalardan yoğun şekilde is ve duman çıkışı olduğu tespit edilmiştir.
 
 

Makina Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilciliğinden alınan 14/08/2009 tarih ve 44.0/388 sayılı görüş yazısında özetle; stoker yakıt besleme sisteminin yanma istikrarının sağlanmasında, yakma veriminin arttırılmasında ve karbonmonooksit ve duman gibi hava kirletici emisyonlarının azaltılmasında yarar sağlayacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda; ilimizin topoğrafik yapısı ve meteorolojik koşulları nedeniyle kış aylarında özellikle inversiyon olayının yaşandığı dönemlerde gözlemlenen hava kirliliği probleminin azaltılması için İlimiz Merkez İlçe ve 1.Kirlilik Derecesindeki diğer ilçelerimizde merkezi ısıtmalı binalarda kurulu olan katı yakıtlı kalorifer kazanlarında mevcut bulunan manuel(elle) yakıt besleme sistemleri yerine öncelikle doğalgaz yakıtlı sistemlere geçilmesi yönünde tavsiyede bulunulması, ancak doğalgazlı sitemlere geçilmemesi durumunda 30 Kasım 2009 tarihine kadar

stoker(otomatik) yakıt besleme sistemine geçilmesi gerekmektedir.

Bu kararın Merkez İlçede ilgililere tebliğinde, denetiminde ve kontrolünde Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Belediye Başkanlığınca koordinasyon içinde hareket edilecektir.

 1.Kirlilik Derecesindeki diğer ilçelerimizde ise bu Karar ile ilgili tebliğ ve takip işlemleri İlçe Belediye Başkanlıklarınca yürütülecektir.

30 Kasım 2009 tarihine kadar gerekli düzenlemeleri yapmadıkları tespit edilenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılacaktır.
Bilindiği üzere,MÇK kararlarına uyulmaması,kalitesiz ve sanayi amaçlı katı yakıtların kullanımı,kış aylarında ısınma amacıyla soba ve kaloriferlerin yanlış yakılması ve ilk yakma saatlerine uyulmaması gibi nedenlerle ilçemiz merkezinde sıcaklık terselmesi,yerden yükselmesi gereken sıcaklığın tam tersine artması sonucu zararlı partikül kirleticilerin havada sabit olarak asılı kalması ile yağışın olmaması yaşanan yoğun hava kirliliğinin sınır değerlerini aşmasını tetikleyen unsurlar olarak belirlenmiştir.Bu konu da İlçe halkımızın sık sık hava kirliliği ile ilgili şikayetlerinin artmasına neden olduğu görülmektedir.
İlçemizde kış sezonunda evsel ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi ve temiz hava kalitesinin korunması amacıyla, İlçemiz sınırları içerisinde gerçekleştirilecek ısınma amaçlı katı yakıt üretimi, ithalatı, torbalanması, pazarlanması ve satışı işlemlerinde 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Çevre ve Orman Bakanlığınca konu hakkında yayımlanan Genelgeler ile İl Mahalli Çevre Kurulunun konu hakkındaki her türlü Kararında belirtilen hükümlere uygun hareket edilmesi aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca bu kararlara aykırı hareket eden tüm sorumlulara idari yaptırım kararının yetkili makamlarca uygulanacağı hususlarının bilinmesi ile İlçemizde bu sorunun çözümü amacıyla,“kentine sahip çıkma”,”aktif katılım” ve “çözümde ortaklık” ilkelerinin bütünlüğünde, temiz sağlıklı bir çevreye duyarlılığınız ve modern kent insanına yakışır katılımınız ile kentimizin sürdürülebilir geleceğe taşıyan bir “işbirliği modeli” oluşturulması amacıyla, halkımızın sağlığı için gereken önem ve hassasiyetin gösterilmesi konusunda, çabalarınızı bekler, bu düşüncelerle; halkımızın sağlığı için gereken hassasiyeti göstermenizi önemle rica ederim.
 
04.09.2009
 
Hasan ERGENE
Belediye Başkanı
 
 
 
 
 
 
Detaylı bilgi için,lütfen Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne başvurunuz..
(Belediye Hizmet Binası Kat:3 SOMA Tel: 6132416 Dâhili: 1320–1321)