Anasayfa HaberlerAlternatif Katı Atık Düzenli Depolama Sahası İncelendi

Bildirimler ve Haberler

Haberler İhaleler Duyurular

Alternatif Katı Atık Düzenli Depolama Sahası İncelendi

            SOMKIRÇEB tarafından belirlenen alternatif katı atık depolama sahası İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve diğer resmi kurum temsilcilerinden oluşan komisyonca incelendi.               

Katı atıkların toplanması, taşınması ve geri kazanılması ile çevre ve insan sağlığına olumsuzlukların asgari düzeyde sağlanarak, nihai bertarafına ilişkin yükümlülük, yetki ve sorumlulukların,5393 sayılı Belediye Kanunun 14 ve 15 inci maddeleri ile Yerel yönetimlere verilmesi,2872 sayılı Çevre Kanunun(Değ.13.05.2006/5491 Sy.Kn.Md.8)11 inci maddesi gereğince,Belediyelerin evsel katı atık bertaraf tesislerini kurma,kurdurma,işletme veya işlettirmekle yükümlü olmaları kapsamında,Çevre Kanunu’nun (değişik 13.05.2006-5491)geçici madde 4 gereğince, evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisi kurulması ile ilgili, Manisa İl Özel İdaresi;Soma,Kırkağaç Merkez İlçe,Soma Avdan,Cenk yeri,Yağcılı,Turgut alp beldeleri ile Kırkağaç-Bakır, İlyaslar, Kara kurt, Gelenbe Belde Belediyelerinin sınırları içinde oluşan çöp adı altındaki katı atıklarına yeni döküm alanı arayışlarına hız verdi.

           Katı atıkların bertarafı konusunda Çevre Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca planlama, projelendirme, uygulama ve işletme amacıyla, 03.Ocak.2008 tarih ve 26745 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 24.12.2007 tarih ve 2007/13030 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak, SOMKIRÇEB adı altında tüzel kişilik kazanan Birlik Alternatif düzenli depolama sahası ile ilgili Manisa Valiliğine başvuru yaparak ön çalışmalarını başlattı..

             Katı atık bertaraf tesisinin oluşturulması için alternatif alan(Landfill Sites for Solid Wastes) olarak belirlenen Soma ilçesinin güneyinde linyit üretimi tamamlanmış ve etrafı pasa harmanları ile çevrili  “orman sayılan alanlar” olup gerekli kullanım izinleri SOMKIRÇEB tarafından alınacak olan ELİ tarafından ormana terki yapılan yaklaşık 30 ha alanın en yakın yerleşim yerine uzaklığı  4 km. mesafede bulunan alternatif alanın teknik idari ve finansal konularda planlama, projelendirme, uygulama ve işletme aşamalarında, TUİK(Adrese dayalı nüfus sayımı) 2007 sonuçlarına göre düzenli depolama tesisinin hizmet edeceği toplam birlik nüfusu 126.257 kişi olarak baz alınıp gelecek yıllardaki nüfus artış projeksiyonlarının da değerlendirilerek çalışmaların yürütüleceği planlanıyor.

                Katı atıkların kontrolü yönetmeliğinin hükümlerine ve genel çevre koruma ilkelerine uyarak,coğrafik ve meteorolojik şartlar değerlendirilerek yer seçimi için belirlenen alternatif alanın ilgili kurumlarca incelenmesi amacıyla, İl Valilik Makamına, SOMKIRÇEB’in  26.06.2008 tarih ve M.45.9.SKB.0.01-03/06 sayılı yazısı ile başvurusuna istinaden 18.12.2003 tarih ve 214 sayılı Valilik oluru ile kurulan on üç  resmi kurumun temsil edildiği komisyon marifetiyle, İlçemiz Elmalı Mevkiinde-eski dinamit depoları civarı, devlet ormanı vasfı niteliği olan mülkiyeti Orman’a ait yaklaşık 30 ha lık alanda, Birliğin sorumluluk alanları içinde katı atıkların bertarafı amacıyla, katı atık düzenli depolama tesisi yapılmak üzere 10.07.2008 tarihinde Perşembe günü mahallinde kurum temsilcilerinin katılımlarıyla gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldı. Sahanın Katı atık depo alanı yer seçimi komisyonu tarafından incelemesinde önemli bir darboğaz öngörülmediği ancak ilgili resmi kurum görüşlerinin sahanın detaylı analizlerinden sonra yazılı olarak verileceği belirtildi.    

              Üye mahalli idarelerin birlik modeli esasında “katı atık bertaraf tesisinin” hayata geçirilmesi hedeflenerek, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğün de ilgili kurumlarca da gerekli inceleme, etüt, planlama ön fizibilite çalışmalarının ve işlemlerin yapılmasına destek amacıyla, önümüzdeki günler de, bölgemizde bulunan Üniversitelerden birine de konuyla ilgili teknik bir rapor hazırlatılarak çalışmalara hızlı bir ivme kazandırılması planlanmaktadır                                                                                                                         10.07.2008